Arbeit(መዓደኒ)

Arbeiten in Deutschland – erste wichtige Informationen zu Rechten und Pflichten von ArbeitnehmerInnen (ኣብ ጀርመን ምስራሕ - ናይ መጀመርታ ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ መሰልን ግቡእን ሰራሕተኛታት።)

Linkliste Jobbörsen - Arbeit suchen und finden (ስራሕ ምድላይን ምርካብን)

 

Arbeit mit Aufenthaltserlaubnis (ሓቢሮም ይሰርሕ ናይ መንበሪ ፍቓድ)

Anerkannte Asylbewerberinnen und -bewerber (Aufenthaltserlaubnis), die vom Bundesamt einen positiven Bescheid erhalten haben, dürfen grundsätzlich uneingeschränkt arbeiten.

ተቐባልነት ዝረኸባን ዝረኸቡን ኣመልከትቲ ዑቕባ (መንበሪ ፍቓድ)፣ ካብ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኣዎንታዊ መልሲ ዝረኸቡብመሰረቱ ብዘይ ገደብ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም

DGB_Arbeiten in Deutschland - wichtige Begriffe und Rechte_Feb 2016 (DGB_ብጀርመን ውሽጢ ምስራሕ - ኣድላይ ውዕላት ከምኡውን መሰላት ©2016)

Eine Ausnahme sind Abschiebungsverbote: Liegt ein Abschiebungsverbot im Bescheid vor, erteilen die Ausländerbehörden ihre Arbeitserlaubnis gesondert.

ንኸይስጎጉ እገዳ ንዝተገበረ ፍልይ ይብልኣብቲ መልሲ ንኸይስጎጉ ዝተኣገደ ዝብል ዘሎ እንተ ኾይኑቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ፍልይ ዝበለ ናይ ስራሕ ፍቓድ ይህብ እዩ

Arbeit mit Aufenthaltsgestattung oder Duldungsstatus

ብፍቓዳት መቐመጢን ምዕጋስን ምስራሕ

Personen mit einer Aufenthaltsgestattung und Personen mit einem Duldungsstatus können nach drei Monaten die Genehmigung zur Ausübung einer Beschäftigung erhalten. Die Drei-Monats-Frist beginnt am Tag der Meldung des Asylgesuchs und der Ausstellung der Aufenthaltsgestattung.

ንኽቕመጡ ፍቓድ ዝተዋህቡን ንኽቕመጡ ተዓጊሶሞም ዘለዉ ሰባትን ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ንክሰርሑ ፍቓድ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮምእዚ ናይ ሰለስተ ወርሒ ደረት ጊዜ ዝጅመር ብቲ መመልከቲ ዑቕባ ዘእተዉሉን ናይ መቐመጢ ፈቓድ ወረቐት ዝተቐበሉዎን መዓልቲ እዩ

Sie müssen dazu eine Genehmigung zur Ausübung einer Beschäftigung bei ihrer Ausländerbehörde einholen. Dabei liegt die Erteilung der Genehmigung immer im Ermessen der zuständigen Ausländerbehörde. Zudem ist auch die Zustimmung der örtlichen Arbeitsagentur erforderlich. In der Regel holt die Ausländerbehörde die Zustimmung der Arbeitsagentur ein, der Arbeitssuchende muss sich nicht selbst um die Zustimmung bemühen. Nach vierjährigem Aufenthalt im Bundesgebiet ist die Zustimmung der Arbeitsagentur nicht mehr erforderlich.

ነዚ ስራሕ ንኽትሰርሑ ዘኽእል ፍቓድ ካቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ክትረኽቡ ኣለኩምናይ ስራሕ ፍቓድ ንምውሃብ ዝውሰን ኩሉ ጊዜ ብሚዛን ናይዝምልከቶ ሰብ መዚ እዩኣብ ልዕሊኡ እውን ናይ እቲ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ምስምማዕ የድልይ እዩከም ግቡኡ እቲጽሕፈት ወጻእተኛታት ባዕሉ ካብ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ነዚ ምስምማዕ ምጽእ ስለ ዝኾነእቲ ስራሕ ዝደሊ ብወገኑ ነዚ ምስምማዕ ንኽረክብ ምጽዓር ኣየድልዮን እዩኣብ ፌደራላዊ መሬት ጀርመን ካብ ኣርባዕተ ዓመት ንላዕሊ ዝተቐመጠነዚ ካብ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ዝወሃብ ምስምማዕ ምርካብ ኣየድልዮን እዩ

Die Zustimmung der Arbeitsagentur zur Arbeitsaufnahme stützt sich auf zwei Kriterien: die Arbeitsmarktprüfung und die Vorrangprüfung. Die Arbeitsmarktprüfung bezieht sich auf die Arbeitsbedingungen der konkreten Stelle und prüft sowohl den Verdienst als auch die Arbeitszeiten. Damit werden für Personen mit einer Aufenthaltsgestattung oder einem Duldungsstatus gleichwertige Arbeitsmarktbedingungen wie für Personen mit uneingeschränkter Arbeitserlaubnis gewährleistet. Bei der Vorrangprüfung wird die Frage geklärt, ob die Stelle auch mit arbeitssuchend gemeldeten Personen besetzt werden kann, deren Arbeitsmarktzugang nicht beschränkt ist. Nach 15-monatigem Aufenthalt in Deutschland entfällt die Vorrangprüfung.

ስራሕ ንምጅማር ዘኽእል ምስምማዕ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ኣብ ክልተ መዓቐኒ ተሞርኪሱ እዩ ዝወሃብ: መጽናዕቲ ብዛዕባ ክፉት ቦታ ስራሕን ቀዳምነትንናይ ክፉት ቦታ ስራሕ መጽናዕቲ ዝገብር አብቲ ጭቡጥ ዝኾነ ስራሕ ዘሎ ኩነታት ክኸውን ከሎ ዝጽናዕ ድማ እቲ ዝኽፈል መሃያን እዋናት ስራሕን እዩበዚ ድማ ነቶም ንኽቕመጡ ፍቓድ ዝተዋህቡን ንኽቕመጡ ተዓጊሶሞም ዘለዉ ሰባትን ልክዕ ከምቶም ገደብ ኣልቦ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ዓይነት ናይ ስራሕ ኩነታት ከም ዝፍጠር ይገብርብዛዕባ ንስራሕ ቀዳምነት መጽናዕቲ ዝግበርእዚ ስራሕ ብሓደ ስራሕ ኣልቦ ኮይኑ ተመዝጊቡ ዘሎን ብዘይ ገደብ ፍቃድ ስራሕ ብዘለዎ ውልቀሰብ ክስራሕ ዝኽእል እንተ ኾይኑ እዩኣብ ጀርመን ካብ 15 ኣዋርሕ ንላዕሊ ንዝተቐመጠ እዚ ናይ ቀዳምነት መጽናዕቲ ኣይግበርን እዩኣብ ወረዳና እዚ ናይ ቀዳምነት መጽናዕቲ ኣብዚ እዋን ኣይግበርን እዩ

Zeitarbeit beziehungsweise eine Beschäftigung als Leiharbeitnehmerin/Leiharbeitnehmer ist für oben genannte Personen erst nach vierjährigem Aufenthalt im Bundesgebiet möglich.

ነዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ሰባት ጊዜያዊ ስራሕ ወይ ድማ ብትካላት ስራሕ ተዋፊርካ ዝስራሕ ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣብ ፌደራላዊ መሬት ጀርመን ብዉሑዱ ኣርባዕተ ዓመት ዝተቐመጡ እንተኾኑ እዩ

Der Arbeitsverdienst wird auf die Leistungen, die sich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bemessen, angerechnet. Nähere Auskünfte erteilt das örtlich zuständige Sozialamt. 

እቲ[ ሰሪሕካ ትረኽቦ መሃያ ምስ እቲ ብሕጊ ኣመልከትቲ ዑቕባ ዝኽፈል ሓገዝ ብሓንሳብ ይጽብጸብ እዩብዛዕባዚ ]ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኣብቲ ዝምልከተኩም ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ትረኽቡ

Personen mit einer Aufenthaltsgestattung und Personen mit einem Duldungsstatus können sich bei der örtlichen Arbeitsagentur arbeitsuchend melden.

ንኽቕመጡ ፍቓድ ዝተዋህቡን ንኽቕመጡ ተዓጊሶሞም ዘለዉ ሰባትን ኣብቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ከም መጠን ደለይቲ ስራሕ ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም

Personen mit einem Duldungsstatus, die eine falsche bzw. nicht ausreichende Angabe über ihre Identität bzw. Staatsangehörigkeit machen, die Genehmigung zur Ausübung einer Beschäftigung grundsätzlich versagt.

እቶም ንኽቕመጡ ተዓጊሶሞም ዘለዉ ሰባት ነቲ መንነቶምን ዜግነቶምን ሓስዮም እንተሂቦም ወይ ድማ ብቑዕ ዘይኮነ መንነት እንተሂቦምእቲ ንኽሰርሑ ዘኽእል ናይ ስራሕ ፍቓድ ብመሰረቱ ኣይረኽቡእዮም

 

Quelle (ምንጪ): http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html

 

Ausbildung(ልምምድ)

Duale Berufsausbildung (ጽምዳዊ ሞያዊ ምስልጣን)

In Deutschland gibt es eine besondere Art, seinen Beruf zu lernen: die duale Berufsausbildung. Dabei lernen Sie in einer Berufsschule die Theorie und in einem Unternehmen die praktische Arbeit.

ኣብ ጀርመን ሙያ ንምምሃር ዘኽእል ሓደ ፍሉይ ዝኾነ መገዲ ኣሎ: ክልተ ዝሸነኹ ትምህርቲ ሙያኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ሙያ ነቲ ክልሰ ሓሳባዊ ትምህርቲ ትመሃሩ ኣብ ሓደ ትካል ድማ ነቲ ተግባራዊ ስራሕ ትመሃሩ

Die duale Ausbildung in Deutschland besteht aus viel praktischer Arbeit. Sie dauert meistens zwischen zwei und dreieinhalb Jahre und hat zwei Phasen: Jede Woche sind Sie einen oder zwei Tage oder in längeren zusammenhängenden Blöcken in einer Berufsschule. Dort vermitteln Ihnen Lehrerinnen und Lehrer theoretisches Wissen. An den anderen Tagen sind Sie dann in einem Unternehmen und wenden dieses Wissen an, indem Sie zum Beispiel an einer Maschine mitarbeiten. Außerdem sehen Sie, wie das Unternehmen funktioniert, was es macht und ob Sie sich vorstellen können, dort später weiterzuarbeiten.

ኣብ ጀርመን ዘሎ ክልተ ዝሸነኹ ትምህርቲ ሙያ ብዙሕ ተግባራዊ ስራሕ ዝሓዘ እዩእዚ ትምህርቲ መብዛሕትኡ እዋን ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ዓመትን ፈረቓን እዩ ዝወስድ: ኣብ ሰሙን ሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ ወይ ድማ ንውሕ ዝበለን ዝተኣሳሰረን ኣርእስቲ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ሙያ ትመሃሩኣብኡ እቶም መምሃራን ክልሰ ሓሳባዊ ፍልጠት የቕስሙኹምኣብተን ዝተረፋ መዓልታት ኣብ ሓደ ትካል ትኸዱ ነቲ ዝቐሰምኩሞ ፍልጠት ኣብ ስራሕ ውዕልዎነዚ ትገብርዎ ንምሳለ ኣብ ሓንቲ ማሽን ብምስራሕ እዩካብኡ ዝተረፈ እውን እታ ትካል ከመይ ከም ትሰርሕ ትርእዩእንታይ ከም ትገብርን እስኹም ከኣ ኣብ ዝመጽእ እዋን ኣብኡ ነቲ ስራሕ ክትቅጽሉ ትደልዩ እንተ ዅንኩም ትርእዩ

In Deutschland bekommen Sie während der dualen Ausbildung jeden Monat ein Gehalt von dem Unternehmen, bei dem Sie arbeiten.

ኣብ ጀርመን ክልተ ዝሸነኹ ትምህርቲ ሙያ እንተ ተማሂርኩም ኣብ ወርሒ ካብ እቲ ትሰርሑሉ ትካል መሃያ ትረኽቡ

Quelle und weitere Informationen (ምንጪ ከምኡውን ተወሳኺ ሓበሬታ): http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das

 

Schulische Au+++++++++sbildung (ትምህርታዊ ቤት ትምህርቲ)

Anders als bei der dualen Ausbildung verbringen Sie bei dieser Form der Ausbildung weniger Zeit im Unternehmen. Theorie und Praxis lernen Sie in speziellen Berufsfachschulen oder Berufskollegs. Ergänzt wird das durch längere Aufenthalte in Betrieben oder sozialen Einrichtungen, wo Sie das Schulwissen umsetzen können. Diese Form der Ausbildung gibt es etwa bei Pflegeberufen, aber auch im gestalterischen, kaufmännischen oder technischen Bereich.

ካብ እዚ ክልተ ዝሸነኹ ትምህርቲ ሙያ ፍልይ ዝብል ዓይነት ናብቲ ትካል ውሑድ እዋን ኢኹም ትኸዱክልሰ ሓሳብን ተግባራዊን ኣብ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ሙያ ቤት ትምህርቲ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ኮሌጅ ሙያ ትመሃሩከም መመላእታ ከኣ ኣብ ሓደ ትካል ወይ ድማ ማሕበራዊ ኣገልግሎት መውሃቢ ኬድኩም ነቲ ትምህርታዊ ፍልጠት ኣብ ስራሕ ከተውዕልዎ ትኽእሉከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ንመዳያት ክንክናዊ ሙያከምኡውን ሃናጺ ሙያሸቐጣዊን ቴክኒካውን ሙያታት ኣሎ

Normalerweise dauert eine schulische Ausbildung ein bis drei Jahre. Sie wird an staatlichen und privaten Schulen angeboten, wobei Sie bei privaten Anbietern oft Schulgeld zahlen müssen. Im Unterschied zur dualen Ausbildung erhalten Sie während der schulischen Ausbildung keine feste Vergütung. Die Ausnahme ist der Gesundheitsbereich, in dem Auszubildende während langer Praxisphasen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen arbeiten. Dort erhalten sie während der gesamten Ausbildung eine Vergütung.

እዚ ቤት ትምህርታዊ ትምህርቲ ከም ግቡኡ ካብ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ዓመት እዩ ዝወስድከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ ናይ መንግስታዊን ብሕታዊን ቤት ትምህርታት ይቕረብ እዩኣብቲ ናይ ብሕታዊ ትምህርቲ ንኽትመሃሩ መብዛሕትኡ እዋን ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ክትከፍሉ ኣለኩምካብ እቲ ክልተ ዝሸነኹ ትምህርቲ ሙያ ዝፍለ ኣብዚ ናይ ቤት ትምህርታዊ ትምህርቲ ክትመሃሩ ከለኹም መሃያ ኣይትረኽቡን ኢኹምኣብዚ ፍልይ ዝብል ኣብ ሕክምናዊ መዳይ ትመሃሩ እንተ ዅንኩም እዩኣብቲ ንውሕ ዝበለ ጊዜ ዝወስድ እዋን ልምዲ ኣብ ሆስፒታላት ወይ ድማ ገዛውቲ ክንክን ትሰርሑ ኢኹምኣብኡ ንምሉእ እዋን ትምህርቲ መሃያ ትረኽቡ ኢኹም

Quelle und weitere Informationen (ምንጪ ከምኡውን ተወሳኺ ሓበሬታ): http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das#schulische-ausbildung

 

Ausbildungsintegriertes duales Studium (ናይ ምስልጣን ጽንባረ ክልተ ትምህርቲ ተጠቓሊሉ)

Das ausbildungsintegrierte duale Studium ist eine besondere Form des Hochschulstudiums. Es verbindet ein Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie mit einer Ausbildung in einem Unternehmen. Am Ende dieses Studiums haben Sie zwei Abschlüsse: einen von der Hochschule und einen aus dem Betrieb. Vor allem im kaufmännischen oder technischen Bereich wird dieses Studium angeboten, etwa in den Wirtschaftswissenschaften, im Maschinenbau oder in Informatik.

እቲ ትምህርቲ ሙያ ዝጸንበረ ክልተ ሸነኽ ዘለዎ ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ሓደ ፍሉይ መልክዕ ዘለዎ ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ እዩከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ነቲ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ሙያ ኣካዳሚ ምስ ሓደ ትምህርቲ ኣብ ሓደ ትካል ዝጸንበረ እዩነዚ ትምህርቲ ክልተ ምስክር ወረቓቕቲ ሒዝኩም ኢኹም ትውድኡ: ሓደ ካብ እቲ ትካል ነቲ ካልኣይ ድማ ካብ ዩኒቨርስቲከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ብፍላይ ካብ ሸቐጣዊ ወይ ድማ ቴክኒካዊ መዳያት ይቕረብ እዩንምሳለ ብቑጠባሜካኒካል ኢንጂኔሪንግ ወይ ድማ ኢንፎርማቲክ

Das ausbildungsintegrierte duale Studium dauert in der Regel drei bis fünf Jahre. Die berufliche Ausbildung ist dabei oft auf zwei Jahre verkürzt, damit genügend Zeit für das Studium bleibt. Um für diese Form des Studiums zugelassen zu werden, benötigen Sie die Zugangsberechtigung zu deutschen Hochschulen. Dazu bewerben Sie sich zunächst bei einem Unternehmen, welches Sie in den Praxisphasen ausbildet. Anschließend schreiben Sie sich an der Hochschule ein, mit der das Unternehmen kooperiert.

እቲ ትምህርቲ ሙያ ዝጸንበረ ክልተ ሸነኽ ዘለዎ ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ከም ግቡኡ ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት እዩ ዝወስድእቲ ሙያዊ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ጊዜ ኣብ ክልተ ዓመት ስለ ዝሓጽርንትምህርቲ ዩኒቨርስቲ እኹል ዝኾነ ጊዜ ይህልወኩምንኸምዚ ዓይነት ትምህርቲ ክትኣትዉ እንተ ደሊኹምንናይ ጀርመን ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ፍቓድ ክህልወኩም ኣለዎምስኡ ድማ ኣቐዲምኩም ኣብ እዋን ልምዳዊ ጊዜ ትመሃሩሉ ኣብ ሓደ ትካል ከተመልክቱ ኣለኩምድሕሪኡ ኣብ ሓደ ምስ እቲ ትካል ዝተሓባበር ዩኒቨርስቲ ትምዝገቡ

Quelle und weitere Informationen (ምንጪ ከምኡውን ተወሳኺ ሓበሬታ): http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das#ausbildungsorientiertes-duales-studium

 

Betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ)(ቅሩብ-ስራሕ መተኣታተዊ ምስልጣን (EQ))

Die Einstiegsqualifizierung (EQ) ist ein vielversprechender Türöffner für Ausbildung oder Beschäftigung.

እዚ ፈለማዊ ብቕዓት (EQ) ብዙሕ ተስፋ ዝህብ መኽፈቲ ማዕጾ ዝኾነ ትምህርትን ስራሕን እዩ

Die betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ) ist ein betriebliches Langzeitpraktikum, welches mindestens 6 und maximal 12 Monate dauert. Das Unternehmen, welches das Praktikum vergibt, sollte eine Übernahme in eine Ausbildung anstreben.

እዚ ናይ ትካል ዝኾነ ፈለማዊ ብቕዓት (EQ) ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ናይ ነዊሕ ጊዜ ልምዲ እዩዝወስዶ እዋን ከኣ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 12 ወርሒ እዩልምዲ ትህብ ትካል ንሓደ ትምህርቲ ክትቅበል ክትጽዕር ኣለዋ

Die EQ ist dazu da, Grundlagen für die Tätigkeiten im späteren Beruf zu vermitteln. Diese Grundlagen orientieren sich an den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe. Den EQ-Teilnehmenden werden Inhalte des ersten Ausbildungsjahres eines Berufs vermittelt.

እዚ (EQ) ንዝመጽእ እዋን ንዝስራሕ ሙያ መሰረት ንምውሃብ ተባሂሉ ዝተሓሰበ እዩእቲ መሰረት ኣብ እቲ ትሕዝቶ ናይተን ተቐባልነት ዝረኸባ ትምህርቲ ሙያ ዘማእዘነ እዩነቶኣብ (EQ) ዝሳተፉ ትሕዝቶ ናይቲ መጀመርታ ዓመት ትምህርቲ ናይ እቲ ሙያ የቕስሙነቶም ናይዚ (EQ) ተሳተፍቲ ዝወሃብ መሃያ ኣብ ሞንጎ እቲ ትካልን ተሳተፍትን ስምምዕ ተገይሩ ይፍጸም

Die Vergütung der EQ wird zwischen dem Betrieb und dem/der Teilnehmer*In vereinbart. In der Regel wird auch schon die Berufschule besucht, bei unter 18-Jährigen ist dies verpflichtend.

ነቶም ናይዚ (EQ) ተሳተፍቲ ዝወሃብ መሃያ ኣብ ሞንጎ እቲ ትካልን ተሳተፍትን ስምምዕ ተገይሩ ይፍጸምከም ግቡኡ እውን ድሮ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ሙያ ይመሃሩነቶም ዕድሜኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኮኑ ግዴታዊ እዩ

Zielgruppen (ዕላማ ጉጅለ):

 • Ausbildungsbewerber*Innen, die nach dem 30. September keinen Ausbildungsplatz gefunden haben
 • Ausbildungssuchende, die noch nicht über alle Ausbildungsbefähigungen verfügen
 • Lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Ausbildungssuchende
 • Bewerber*Innen über 25 Jahre und Personen mit (Fach-) Hochschulreife können nur in begründeten Ausnahmefällen gefördert werden
 • Jugendliche mit Vollzeitschulpflicht können nicht gefördert werden

እቶም ክሳብ ዕለት 30 መስከረም ሓደ ናይ ትምህርቲ ቦታ ዘይረኸቡ ደለይቲ ትምህርቲእቶም ነቲ ትምህርቲ ንምጅማር ኩሉ ብቕዓት ዘየማልኡ ከምኡ‘ውን ማሕበራዊ ጸገም ዘለዎም ደለይቲ ትምህርቲዕድሜኦም ካብ 25 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑን ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ ንምእታው ዘኽእል ሰነድ ዘለዎምፍልይ ዝበለ ምኽንያት ዘለዎም እንተኾይኑ ደገፍ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮምሙሉእ እዋን ንኽመሃሩ ዝግደዱ መንእሰያት ደገፍ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም

Beginn (መጀመርታ):

Die Förderung beginnt frühestens ab dem 1. Oktober.
Ein vorzeitiger Beginn ist möglich wenn die Bewerber*Innen „Altbewerber“ (aus früheren Schulentlassjahren) sind, lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind oder noch nicht voll ausbildungsreif und jung sind.

እዚ ደገፍ ክወሃብ ዝኽእል እንተ ቀልጠፈ ካብ ዕለት 1. ጥቅምቲ ጀሚሩ እዩኣቐዲሙ ክጅምር ዝኽእል እታ/ እቲ ኣመልካቲናይ ቀደም ኣመልካቲ“ (ካብ ዝሓለፈ ትምህርቲ ዝተሰናበተ)፣ ጸገም ምምሃር ዘለዎም ወይ ድማ ማሕበራዊ ጸገም ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ወይ ድማ ገና ነቲ ትምህርቲ ዘይበሰሉን ንኣሽቱን ክኾኑ ከለዉ እዩ

Förderung und Zuständigkeit (ረክላም ትኽእሎ):

Über die Durchführung einer EQ wird zwischen Betrieb und Teilnehmenden ein Vertrag geschlossen. Die IHK überprüft und registriert diesen. Sie begleitet die EQ und stellt zum Abschluss ein Zertifikat darüber aus.
Auf Antrag erhält der Betrieb von der Arbeitsagentur einen monatlichen Zuschuss von 231 Euro (netto) zuzüglich 116 Euro (für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag).
Die 231 Euro leitet das Unternehmen als Vergütung an den Jugendlichen weiter – es kann beliebig aufgestockt werden. Die 116 Euro gehen an die Rentenversicherung. Der gesetzliche Mindestlohn gilt für Teilnehmende an Einstiegsqualifizierungen nicht.

ብዛዕባ ምትግባር ናይዚ (EQ) እታ ትካልን ተሳተፍቲን ሓደ ውዕል ይፈራረሙክፍሊ ኢንዱስትሪን ንግድን IHK ነዚ ኣጽኒዓ ትምዝግቦእሳ ነዚ (EQ) ተሰንዮ ከምኡ‘ውን ክፍጸም ከሎ ሓደ ምስክር ወረቐት ትህብእቲ ትካል ኣብ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ኣመልኪቱ ኣብ ወርሒ 231 ኦይሮ (ጽሩይ ክፍሊት) ከምኡ ድማ 116 ኦይሮ (ንኹለን ማሕበራዊያን ኢንሹራንስ) ይቕበልእታ ትካል ነዚ 231 ኦይሮ ከም መሃያ ናብ እቲ ተሳታፊ መንእሰይ ተሕልፎ - ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ ተወሳኺ ይኽፈልእቲ 116 ኦይሮ ናብ ጥሮታ ግብሪ ይኽፈልእቲ ብሕጊ ዝተወሰነ ዝተሓተ ክፍሊት ንተሳተፍቲ ናይዚ (EQ) ይምልከትእዩ

 

Studium(መጽናዕቲ)

Grundsätzlich dürfen Geflüchtete an einer deutschen Hochschule studieren, besonders, wenn ihr Status anerkannt ist, aber auch mit einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung. Beim Zugang und bei der Zulassung zu einem Studium wird ein Geflüchteter/eine Geflüchtete genauso gestellt wie andere internationale Studienbewerberinnen und -bewerber.

ብመሰረቱ ስደተኛታት ኣብ ሓደ ናይ ጀርመን ዩኒቨርስቲ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮምምናዳ ተቐባልነት ዝረኸቡ እንተኾይኖምይኹን እምበር ንኽቕመጡ ፍቓድ ዝተዋህቡን ንኽቕመጡ ተዓጊሶሞም ዘለዉ ሰባትን እውን ክመሃሩ ይኽእሉሓደ ትምህርቲ ንኽጅምሩ ክጽናዕ ከሎ ሓንቲ/ ሓደ ስደተኛ ልክዕ ከም እቶም ካብ ወጻኢ ሃገር ንኽምሃሩ መመልከቲ ዘቕረቡ ኮይኑ እዩ ዝርኤ

Man braucht eine Hochschulzugangsberechtigung und muss über ausreichend Sprachkenntnisse verfügen. Die Unterrichtssprache an deutschen Hochschulen ist meistens Deutsch. Es gibt auch Kurse und Studiengänge auf Englisch, vor allem Master-Programme. Je nach Studiengang müssen eventuell zusätzliche Qualifikationen erworben werden oder zusätzliche Dokumente vorgelegt werden, wie bspw. ein Motivationsschreiben.

ክመሃር ዝደለየ ኣብ ዩኒቨርስቲ ንምምሃር ዘፍቅድ ብቕዓት ክህልኣለዎ ከምኡ ድማ ቋንቋ ብብቕዓት ዝመልኽ ክኸውን ኣለዎኣብ ዩኒቨርስቲ መምሃሪ ቋንቋ መብዛሕትኡ ጊዜ ጀርመንኛ እዩከምኡ ድማ ሓደ ሓደ እዋናት ብእንግሊዝኛ ዝውሰዳ ትምህርታት ኣለዋምናዳ ናይ ማስትሬት ዲግሪ ፕሮግራማትከከም ዓይነት ትምህርቲ ምናልባሽ ተወሳኺ ብቕዓት ክቕሰም ይከኣል ወይ ድማ ካልእ ተወሳኺ ሰነዳት ክቐርብ የድሊ ይኸውንንምሳለ ብዛዕባ ዕላማ ምጽሓፍ

Weitere wichtige Informationen rund ums Studium, seine Voraussetzungen, Finanzierungsmöglichkeiten, Beratungsangebote etc. finden sich hier

(ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ትምህርቲ ዩኒቨርስቲንዕኡ ዘድሊ ቅድመ ኩነትናይ ክፍሊት ዕድላትቀረባት ምኽሪ ወ.ዘ.ተ. ኣብዚ ትረኽቡ): https://www.study-in.de/de/refugees/ oder www.refugee-students-service.nrw.de

 

Quelle (ምንጪ): https://www.study-in.de/de/refugees/studieren/

 

Freiwilliges Praktikum(ብወለንታዊ ምስቃለ-ቃላት ስራሕ)

Ein freiwilliges Praktikum ist eine gute Gelegenheit, Einblicke in Unternehmen/Organisationen zu bekommen und Anforderungen und Tätigkeiten bestimmter Berufe kennenzulernen und erste berufliche Erfahrungen zu sammeln. Praktikantinnen und Praktikannten sind somit in der Regel Personen, die ihre erworbenen oder noch zu erwerbenden Kompetenzen in praktischer Anwendung in einem Unternehmen/einer Organisation zur Vorbereitung auf eine künftige berufliche Tätigkeit, eine Ausbildung oder auch ein Studium vertiefen möchten. 

ሓደ ብድልየትካ ዝግበር ተግባራዊ ልምዲናይ ሓደ ትካል ኣቀናብራ ከመይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ንሓደ ፍሉይ ዝኾነ ሙያ ንምትግባር ዘድሊ ብቕዓት እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ከምኡ ድማ ናይ መጀመርታ ሙያዊ ተሞክሮ ንምቕሳምዝሕግዝ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩከም ግቡኡ እቶም ተግባራዊ ልምዲ ዝገብሩ ውልቀሰባትነቲ ጥረይዎ ወይ ድማ ድሕሪ ሕጂ ዘጥርይዎ ፍልጠት ኣብ ሓደ ትካል/ ሓደ ማሕበር ኣብ ተግባር ዘውዕሉን ነዚ ተሞክሮ ኣብ ዝመጽእ እዋን ንዝሰርሕዎ ሙያነቲ ዝመሃርዎ ሙያ ከምኡ‘ውን ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ንምቅርራብ ፍልጠቶም ጥልቑ ዝደልዩ ዝገብርዎ ተግባር እዩ

Um ein freiwilliges Praktikum zur Berufsorientierung oder Berufssumorientierung absolvieren zu können, ist eine Erlaubnis der Ausländerbehörde einzuholen. Ein Beruf(um)sorientierungspraktikum unterliegt nicht dem Mindestlohn und darf maximal 3 Monate dauern. 

ብተግባራዊ ልምዲ ሙያዊ ምእዘና ንምትሓዝ ወይ ድማ ሙያዊ ምእዘና ንምቕያር ዝደለየካብ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ፍቓድ ክረክብ ኣለዎነቲ ብሓደ ተግባራዊ ልምዲ ሙያዊ ምእዘና ንምትሓዝ ወይ ንምቕያር ብሕጊ ዝተወሰነ ዝተሓተ ክፍሊት ኣይምልከቶን እዩ ከምኡ‘ውን እንተበዝሔ ክሳብ 3 ወርሒ እዩ ዝወስድ

Ein freiwilliges Praktikum darf erst nach 3 Monaten Aufenthalt in Deutschland absolviert werden. Es muss den gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf beispielsweise Arbeits- und Pausenzeiten entsprechen.

ሓደ ብድልየትካ ዝግበር ተግባራዊ ልምዲ ኣብ ጀርመን ብውሑዱ 3 ወርሒ ምስ ተቐመጥካ እዩ ክግበር ዝከኣልእዚ ድማ ነቲ ብሕጊ ዝተደንገገ ክሕሉ ኣለዎ ንምሳለ ናይ ስራሕን ዕረፍትን እዋናት ክሕሎ ኣለዎ

Von einem Praktikum zu unterscheiden ist eine reine Hospitation. Hier ist man quasi Gast in einem Unternehmen/einer Organisation und schaut nur zu. Für Hospitationen ist keine Erlaubnis der Ausländerbehörde nötig.

ካብተግባራዊ ልምዲ ፍልይ ዝበለ እቲ ሆስፒቴሽን ጥራሕ ዝተባህለ እዩኣብዚ ከም ሓደ ጋሻ ኵንካ ኣብ ሓደ ትካል/ ማሕበር ምርኣይ ጥራሕ እዩንሆስፒቴሽን ካብ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ፍቓድ ምርካብ ኣየድልዮን እዩ

 

Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen(ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተመሃርካዮ ሙያ ተቐባልነት ምርካብ)

Einige Berufe in Deutschland sind "reglementiert". Regelmentiert bedeutet, dass der Beruf ohne ein staatliches Zulassungsverfahren und ohne eine Anerkennung ihrer Berufsqualifikation nicht ausgeübt werden darf. In Deutschland sind unter anderem Berufe im Gesundheits- und Bildungssektor (beispielsweise Arzt/Ärztin, Krankenpfleger*in oder Erzieher*in) reglementiert. Außerdem gelten in einigen Berufen spezielle Regelungen, wenn Sie eine Selbstständigkeit anstreben (beispielsweise als Bäcker*in oder Friseur*in).

ኣብ ጀርመን ሓደ ሓደ ሙያታት ተሰሪዔን ዝተመደባእየንተሰሪዔን ዝተመደባ ማለትእቲ ሙያ ብዘይ መንግስታዊ ናይ ምጅማር ኣገባብን ሙያዊ ብቕዓት ምርግጋጽን በዚ ሙያ ምስራሕ ኣይፍቀድን እዩኣብ ጀርመን መዳያት ጥዕናን ትምህርትን ካልኦትን (ንምሳለ ሓኪምነርስ ወይ ኣለይቲ ቆልዑ) ተሰሪዔን ዝተመደባ እየንካብዚ ወጻኢ‘ውንነፍሰ ወናኒ ክትከውን እንተደሌካንሓደ ሓደ ሙያታት ፍሉይ መምርሒ ኣሎ (ንምሳለ ከም መጠን ሰንካታይ ወይ ድማ ባርቤሪ)።

Weitere Informationen, Telefonische Beratung und Quelle (ተወሳኺ ሓበሬታ, ስነ-ተለፎን ምዕዶ/ምኽሪ ከምኡውን ምንጪ): http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Hintergrundinformationen/hintergrundinformationen-node.html;jsessionid=D173471E9A68633F07F0EA5ADBCE3D61.1_cid368

Sie haben in Ihrem Heimatland einen Beruf gelernt oder studiert? (ኣብ ሃገርኩም ሓደ ሙያ ተማሂርኩም ወይ ኣብ ዩኒቨርስቲ ተማሂርኩም‘ዶ?)
Die Anerkennung dieser Qualifikation kann wichtig sein, um in Deutschland Arbeit zu finden. Die App von "Anerkennung in Deutschland" informiert über dieses Thema und gibt Orientierung. Sie steht als Download für Android, iOS und Windows-Phone zur Verfügung.

ኣብ ጀርመን ስራሕ ንኽትረኽቡናይዚ ምህርታዊ ብቕዓትኩም ተቐባልነት ምርካብ ኣገዳሲ እዩ። እቲ „ኣብ ጀርመን ተቐባልነት ምርካብዝብል ኣፕ[ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ሓበሬታን ምእዘናን ይህበኩም እዩብኣንድሮይድiOS ዊንዶው-ፎንን ኣርጊፍካ ክትጽዕኖ (Download) ተባሂሉ[ ]ዝተቐረበ ኣሎ

 

Beratung zur Anerkennung von Berufsabschlüssen bei der VHS Ennepe-Ruhr Süd

Die Fachberatung der VHS Ennepe-Ruhr-Süd (ሙያዊ ምስክር ወረቐት ብኸመይ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ዘማኽሩ ኣብ ህዝባዊ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ VHS ኣብ ደቡባዊ ኤነፐ-ሩህር )informiert über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten und über den Ablauf eines Anerkennungsverfahren 

  • ብዛዕባ ሕጋዊ ዝማላእ መድረኽን ዕድላት ምትግባርን ብዛዕባ እቲ ናይ ተቐባልነት ምርካብ ኣገባብ ዝካየደሉ መገድን ሓበሬታ ይህብ
  • unterstützt bei der Vorbereitung der Antragstellung bei der zuständigen Anerkennungsstelle 
  • ናብቲ ዝምልከቶ ተቐባልነት ዝህብ ኣካል መመልከቲ ንምቕራብ ንዝቀራረብ ይሕግዝ
  • begleitet die Antragstellenden im Verfahren 
  • ነቲ መመልከቲ ዘቕርብ ኣብቲ ኣገባብ የሰኒ
  • beurteilt und erläutert Bescheide und Auflagen zur Berufsausübung 
  • ነቲ ብዛዕባ ብሙያ ምስራሕ ዝመጽእ መልሲን ክማላእ ዘለዎ ነገርን ይግምግምን የብርህን
  • hilft bei der Suche nach evtl. notwendigen Anpassungsqualifizierungsmaßnahmen 
  • ምናልባሽ ኣድላዪ ዝኾነ ስጉምቲ መማልኢ ትምህርቲ ንምድላይ ይሕግዝ
  • informiert über Finanzierungsmöglichkeiten für evtl. Qualifizierungsmaßnahmen 
  • ነቲ ምናልባሽ ዘድሊ ስጉምቲ ትምህርቲ ክፍሊት ብዝምልከት ሓበሬታ ይህብ
  • berät zur Verbesserung der beruflichen Situation 
  • ነቲ ሙያዊ ኩነታት ንምምሕያሽ ምኽሪ ይህብ
  • ist keine Rechtsberatung und keine Arbeitsvermittlung
  • እዚ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ወይ ናይ ስራሕ ኣራኻቢ ኣይኮነን

Rahmenbedingungen (ሕጋዊ ዝማላእ መድረኽ )

 • Die Beratung ist kostenlos.
 • Die Beratung kann maximal neun Stunden umfassen, die sich auf mehrere Termine verteilen.

እዚ ልግሲ ምኽሪ ብነጻ እዩእቲ ልግሲ ምኽሪ እንተበዝሔ ትሽዓተ ሰዓት እዩ ዝወስድእዚ ከኣ ብብዙሓት ቆጸራታት ተመቓቒሉ እዩ ዝካየድእቶም መዛርብትኹም ኣብዚ ይርከቡ

Hier finden sich die Ansprechpartnerinnen und -partner. (እዚ ዝርከቡ ሰባት ከምኡውን ተሻረኽቲ ይረኽቡ.)

Quelle (ምንጪ): https://www.vhs-en-sued.com/vhs-en/beratung/berufliche-anerkennung.html

 

Weitere Informationen finden Sie auch auf dem Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. (ብዛዕባ ናይ ወጻኢ ዓዲ ሙያዊ ብቕዓት ተወሳኺ ሓበሬታ እውን ኣብቲ ናይ ሓበሬታ መርበብ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ትረኽቡ። )

 

Arbeitsagentur

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erfüllt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen und Institutionen umfassende Dienstleistungsaufgaben für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Zur Erfüllung dieser Dienstleistungsaufgaben steht bundesweit ein flächendeckendes Netz von Arbeitsagenturen und Geschäftsstellen zur Verfügung.

ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስራሕ (BA) ንተባዕትዮን ኣንስተይትን ህዝቢ ከምኡ ድማ ንትካላትን ኢንስቱታትን ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ስራሕን ትምህርትን ኣገልግሎታዊ ሓላፍነት የማልእ እዩነዚ ኣገልግሎታዊ ሓላፍነት ንምምላእ ንሙሉእ ፌደራላዊ ሃገር ዝሽፍን መርበብ ቤት ጽሕፈታት ስራሕን ቅርጫፍ መንግስታዊ ትካላትን ተቐሪቦሙሉ ኣለዉ

Wesentliche Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit sind: (ናይ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ዋና ሓላፍነት ኣብዚ ቀጺሉ ኣሎ)

 • Vermittlung in Ausbildungs- und Arbeitsstellen
 • Berufsberatung
 • Arbeitgeberberatung
 • Förderung der Berufsausbildung
 • Förderung der beruflichen Weiterbildung
 • Förderung der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung
 • Leistungen zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen und
 • Entgeltersatzleistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Insolvenzgeld.

ናይ ትምህርትን ስራሕን ቦታ ምርኻብምኽሪ ሙያ ምልጋስንኣስረሕቲ ምኽሪ ምልጋስንሙያዊ ትምህርቲ ምድጋፍንቐጻሊ ናይ ሙያ ትምህርቲ ምድጋፍኣካላዊ ስንከላ ዘለዎም ሰባት ብሙያ ምእንቲ ክጽንበሩ ምድጋፍናይ ስራሕ ቦታ ንምፍጣርን ዘሎ ድማ ንምዕቃብ ዘድሊ ገንዘብ ምኽፋልን ናይ መሃያ መተካእታ ንምሳለ ንስራሕ ኣልቦ ወይ ንዝኸሰሩ ዝወሃብ ገንዘብ ምኽፋል

Außerdem unternimmt die Bundesagentur für Arbeit Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Arbeitsmarktbeobachtung und -berichterstattung und führt Arbeitsmarktstatistiken. Ferner zahlt sie - als Familienkasse - das Kindergeld. Ihr sind auch Ordnungsaufgaben zur Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs übertragen.

ካብኡ ብዝተረፈ እውን ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስራሕ መጽናዕቲ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ቦታን ሙያን የካይድንናይ ስራሕ ቦታታት ይከታተልን ጸብጻብ የዳሉን ከምኡ‘ውን ናይ ስራሕ ቦታታት ስታቲስቲክ የካይድቀጺሉ‘ውን ከም መጠን ካሳ ስድራቤት ኮይኑ ገንዘብ ቆልዑ ፍልነዚ ቤት ጽሕፈት እውን ብዘይ ኣግባብ ገንዘብ ምእንቲ ኸይክፈል ሓላፍነት ምቁጽጻር ተዋሂብዋ እዩ

Quelle und weitere Informationen *ምንጪ ከምኡውን ተወሳኺ ሓበሬታ(: https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/ArbeitundBeruf/ArbeitsJobsuche/ArbeitinDeutschland/Asylbewerber/index.htm

 

Beratung für Asylbewerberinnen und -bewerber im Ennepe-Ruhr Kreis

Agentur für Arbeit Schwelm
Viktoriastr. 20
58332 Schwelm

Kontaktnummer
Tel: 0800 4 5555 00 (Arbeitnehmer)*
(Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei.)

Postanschrift
Agentur für Arbeit Hagen
58080 Hagen

 

ማአከል ሞያዊ ሓበሬታ ብግቡእ ዝተሓበረ ናብ ዕላማ - ማአከል ሞያዊ ሓበሬታ(BiZ)

Besuchen Sie das Berufsinformationszentrum, um sich über alle Berufe in Deutschland zu informieren.

Agentur für Arbeit Hagen
Körnerstr. 98-100
58095 Hagen

Wenn Sie bei der Arbeitsagentur einen Beratungstermin machen, sollten Sie einen Lebenslauf, Ihren Ausweis, Ihre Zeugnisse/Zertifikate und den ausgefüllten Kompetenzfragebogen mitnehmen.

ናብ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ምኽሪ ንኽትረኽቡ ቆጸራ እንተሒዝኩምሓደ ሓጺር ታሪኽ ተሞክሮወረቐት መንነትምስክር ወረቓቕቲ/ ሴርቲፊኬትን ዝተመልኤ ናይ ክእለት ሰሌዳ ሕቶ ተማሊእኩም ኪዱ