اجاره کردن یک واحد آپارتمان شخصی

توجه: در حال حاضر، آپارتمان های خصوصی را می توان تنها در موارد سخت اجاره کرد(تصمیم خدمات اجتماعی است) و یا اگر شما می توانید اجاره آپارتمان را از طریق کار خود پرداخت کنید باز هم، تنها اجازه از اداره تأمین اجتماعی باید داشته باشید

 

.شهر اشپروکهوفل برای جایدهی و محل اقامت پناهندگان مسئول است

.این امکان وجود دارد، یک واحد آپارتمان شخصی در محدوده شهر اشپروکهوفل به نام خود اجاره کنید. بدین منظور باید یک فرم عرضه توسط اجاره دهنده پر شود


مقدار اجاره توسط اداره سوسیال (خانم ناختیگال) شهر اشپروکهوفل ارزیابی شده و سایر کارهای اداری و قرارداد خانه را برعهده می گیرد. مسوول امور پناهندگان شهر اشپروکهوفل (خانم سارا بیت-سیاح و میشائیل بِرگه دیک) در این راستا کمک می کنند. واحدهای آپارتمانی بزرگتر برای استفاده چندین نفر نیز قابل اجاره کردن می باشند. پول رهن خانه (کاوتسیون) می تواند از طرف اداره سوسیال پیش پرداخت شده و در قالب یک اعتبار مالی نرخ و مفاد آن باید به اداره سوسیال بازپرداخت گردد

لیست کنترل: کوچ کشی به یک واحد آپارتمانی

لیست کنترل: کوچ کشی به یک واحد آپارتمانی

 

جداسازی ضایعات

جداسازی زباله - اطلاعات مهم برای جداسازی زباله