اینترنت

 .پیشنهاد دادن.در خواست دادن Freifunk رایگان دارن.چون مردم WLAN در نیدراشپروکهوفل در تمام موسسه ها،خیلی از کافه ها، رستوران ها و مغازه

.توجه کنید به علامت

اخبار - WDRforyou

اخبار، گزارش و سرگرمی برای پناهجویان به زبان فارسی

http://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/