اپلیکیشن ها و لینک ها برای انتخاب و آغاز

آندروید / Web : برنامه رسیدن به ایالت نوردراین وست فالن 

آندروید / iOS /windows :اپلیکیشن 

iOS /آلمان - اطلاعات اولیه برای پناهجویان : آندروید  

.این اپ شامل آشنایی بیشتر پناهندگان مسلمان با جامعه میزبان، روشهایی برای زندگی بهتر و موفقیت آمیز با سایرافراد در کشور آلمان می باشد

پناهندگان جوان ایالت نوردراین وست فالن : آندروید