یادگیری زبان آلمانی

فولکس هوخ شوله) در اِنِپِ - روهر زود یا) VHS توصیه گروه کمک به پناهندگان شهر اشپروکهوفل این است که شما در یکی از دوره های حرفه ای زبان آلمانی مربوط به  در شهر هاتینگن شرکت کنید VHS

بروشور دوره الحاق

کورس های زبان آلمانی داوطلبانه

A.1.2 سطح -
17:00سسه شنبه از ساعت 15:30 تا ساعت
Haupt Straße 44, 45549 Sprockhövel

  • مکالمه از ساعت 17:00 تا ساعت 18:00-

Perthes-Ring18,45549,Sprockhövel

A2.1سطح-

Eicker str,23 45449 Sprockhövel

دوره خواني

A2.سطح

چهارشنبه از ساعت 16:30تا ساعت18.00

Von-Galen-Str.7, 45549 Sprockhövel

(Sprockhövel-Haßlinghausen) اشپروکهوفل-هاسلینگ هاوزن

(برای زنان با کودک) A.1.1 سطح -
دوشنبه از ساعت 10:30 تا ساعت 12:00
Mittelstr. 67, 45549 Sprockhövel

A.1.2 سطح -
دوشنبه از ساعت 16:30 تا ساعت 18:00
Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

B.1.2سطح -
دوشنبه از ساعت 18:30 تا ساعت 20:00
Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

C.1.1 سطح -
دوشنبه از ساعت 18:00 تا ساعت 20:00
Heidestr. 3, 45549 Sprockhövel

A.2.2 سطح -
سه شنبه از ساعت 10:00 تا ساعت 11:30
Mittelstr. 67, 45549 Sprockhövel

B.2.1 سطح -
سه شنبه از ساعت 18:15 تا ساعت 19:45(برای زنان با کودک)  A.1.1 سطح -Mittelstr. 67, 45549 Sprockhövel

 

چهارشنبه از ساعت 10:30 تا ساعت 12:00
Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

A.1.1 سطح -
چهارشنبه از ساعت 14:00 تا ساعت 15:30
Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

A.1.2 سطح
چهارشنبه از ساعت 16:30 تا ساعت 18:00
Gevelsberger Straße 13, 45549 Sprockhövel

سطح B.1.1 - سه شنبه ها از ساعت 16.00 تا 17.30

B.2.1 سطح
چهارشنبه از ساعت 17:45 تا ساعت 19:15
Mittelstr. 67, 45549 Sprockhövel

B.1.2 سطح -
چهارشنبه از ساعت 18:30 تا ساعت 20:00
Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

(الفبای یادگیری) A.1.1 سطح -
پنجشنبه از ساعت 10:00 تا ساعت 11:30
Gevelsberger Str. 13, 45549 Sprockhövel

A.2.2 سطح -
پنجشنبه از ساعت 10:00 تا ساعت 11:30
Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

دوره خواندن و گفتگو -
پنجشنبه از ساعت 17:30 تا ساعت 19:00
Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

سطح B.1.1 - پنجشنبه ها از ساعت 16.00 تا 17.30

(الفبای یادگیری) A.1.1 سطح -
جمعه از ساعت 10:00 تا ساعت 11:30
Gevelsberger Str. 13, 45549 Sprockhövel

A.1.1 سطح -
جمعه از ساعت 14:00 تا ساعت 15:30
Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

C.1.1 سطح -
جمعه از ساعت 17:30 تا ساعت 19:30
Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

 

یادگیری عربی

عربی برای بزرگسالان

یکشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 18:30

 

یادگیری زبان انگلیسی

انگلیسی برای بزرگسالان

سه شنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 17:00

Mittelstraße 67 ,برای کودکان (8-12)

سه شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 18:30

Mittelstraße 67,مبتدیان

پنج شنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 17:30

Mittelstraße 67, مبتدیان

پنج شنبه از ساعت 18:00 تا ساعت 19:30
Mittelstraße 67 ,متوسط

 

یادگیری زبان ترکی

ترکی برای بزرگسالان

پنج شنبه از ساعت 19:30 تا ساعت 21:15.

MachMit Mittel Str.67 45549 Sprockhövel

 

یادگیری ریاضی

ریاضی برای بزرگسالان

چهار شنبه از ساعت 19:45 تا ساعت 18:15
MachMit,
Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel

پنج شنبه از ساعت 21:30 تا ساعت[20:00

Heidestraße 3, 45549 Sprockhövel

 

یادگیری کامپیوتر

PC برای بزرگسالان

چهار شنبه ساعت 19:30 تا ساعت 21:00

Mittelstraße 67, 45549 Sprockhövel