کار واجازه اقامت

کار کردن در آلمان
اولین ومھمترین اطلاعات در بارۀ حقوق و وظایف کارکنان

 

 

افرادی  که پناهندگی آنها به رسمیت شناخته شده است (اجازه اقامت) واز اداره فدرال یک جواب مثبت دریافت کرده اند، اجازه دارند بدون محدویت کار کنند. فقط یک استثنا وجود دارد، وآن هنگاهی است که منع دیپورت در دست باشد، در این صورت ادارۀ خارجی ها اجازه کار را  بصورت جداگانه صادر می کند. در صورت اقامت موقت یا محدود (دولدونگ). اشخاص با اقامت موقت ومحدود می توانند بعد از سه ماه، مجوزی برای اختیارکردن کار دریافت نمایند. این سه ماه اززمانی که شخص خود را به عنوان متقاضی پناهندگی معرفی می کند ودریافت اقامت جهت بررسی درخواستش، آغاز می گردد. به علاوه آنها باید یک تأییدیه یا مجوز از دارۀ خارجی های محل اقامتشان بگیرند. در این مورد دادن مجوز همیشه در حیطۀ اختیارات اداره خارجی ها است. علاوه برآن،  موافقت اداره کار نیز لازم است. معمولاً گرفتن موافقت اداره کار بعهدۀ اداره خارجی ها است وجویندۀ کار لازم نیست خودش جهت دریافت موافقت اقدام کند. بعداز چهارسال اقامت در مناطق فدرال، دیگر موافقت اداره کار لازم نیست. موافقت اداره کار جهت پذیرش کار، بر اساس دو ضابطه است: بررسی بازار کار وبررسی اولویت.

بدین گونه شرایط یکسانی در بازار کار، هم برای افرادی با مجوز اقامت وهم افرادی با اقامت موقت (دولدونگ) ایجاد می گردد. در بررسی اولویت این سؤال بررسی می گردد، که آیا این پست یا شغل می تواند بوسیله اشخاصی که دارای اجازه کارمحدود نمی باشند نیز اشغال گردد. بعد از پانزده ماه اقامت درآلمان، بررسی اولویت برداشته یا حذف می گردد. کارهایی با زمان معین (کارهایی  که کمبود پرسنل را در زمان معینی را برطرف می کند. مثل : پر کردن جای کسی که در مرخصی زایمان است) ، یا بهتر بگوییم  کارگربه امانت گرفته شده، که برای افراد ذکر شده در بالا ابتدا بعداز چهار سال اقامت در آلمان ممکن خواهد بود. در آمد حاصل از کار منطبق برقانون خدمات درخواست کنندگان پناهندگی، ارزیابی ومورد ملاحظه قرار می گیرد. اطلاعات بیشتر را اداره سوسیال محل اقامت شما در اختیار شما قرار می دهد. دارندگان مجوز اقامت یا اقامت محدود، می توانند خود را در اداره محل کارِ زندگیشان به عنوان جوینده کارمعرفی نمایند. اشخاص دارای اقامت محدود(دولدونگ) که اطلاعات غلط ویا ناکامل راجع به هویتشان ارائه داده اند، مجوز کار دریافت نمی دارند
Quelle: http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html

دوره کارآموزی

دوره کارآموزی دوجهی

درآلمان برای یادگیری یک شغل روش به خصوصی وجود دارد: آموزش یا روش کارآموزی دووجهی. دراینجا شما دریک مدرسه یا هنرستان حرفه ای آموزش های تئوری را می گذرانید ودر یک شرکت کار عملی را یاد می گیرید. سیستم دووجهی درآلمان از کارهای عملی زیادی تشکیل شده است، این دوره بین دو تا سه سال ونیم طول می کشد ودارای دوفاز یا مرحله است: هر هفته یک تا دوروز، یادر بلوک های به هم پیوستۀ طولانی تردر یک هنرستان حرفه ای، معلمانی به شما  دانستنی های تئوری را انتقال می دهند. در روزهای دیگر، شما در یک شرکت هستید واین دانستنی های تئوری را بکار می بندید، بدین صورت که مثلاً  در کاربا  یک ماشین همکاری می کنید. به غیرازاین شما با عملکرد یک شرکت آشنا می گردید. اینکه این شرکت چه کار می کند، آیا شما می توانید تصور کنید در آینده شما به کار درآنجا ادامه دهید. شما در آلمان حین کارآموزی دووجهی از شرکتی که درآن کار می کنید حقوقی هم دریافت می کنید

Quelle und weitere Informationen: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das

 

دوره کارآموزی مدرسه ای

برخلاف دورۀ کارآموزی دو وجهی، شما دراین فرم آموزش وقت کمتری را در شرکت می گذرانید. تئوری وعملی را در مدارس عالی حرفه ای یا کالج حرفه ای یاد می گیرید. این دوره با گذراندن زمانی طولانی در شرکتها و مراکزاجتماعی، جاییکه شما بتوانید دانستنی های مدرسه ای را در آن ها به کارببرید، تکمیل می گردد. این نوع کارآموزی در رشته هایی مثل پرستاری وهمینطورشغل های خلاقانه، تجاری ویا تکنیکی وجود دارد. معمولاً دوره آموزشی دو وجهی دو تا سه سال ونیم به طول می انجامد. این نوع آموزش در مدارس دولتی وخصوصی ارائه می شود، در حالیکه شما در مدارس خصوصی بایستی شهریه  پرداخت نمایید. بر خلاف دوره کارآموزی دو وجهی در دوره آموزش مدرسه ای شما پولی دریافت نمی کنید. به استثنا رشته های درمانی که درآن دانش آموز (کار آموز) مدت طولانی را در بیمارستان یا آسایشگاه مراقبت از بیماران سالمند کار می کند. دراین اماکن شما در تمام طول دوره مزدی دریافت می کنید

Quelle und weitere Informationen: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das#schulische-ausbildung

 

دورۀ آموزشی ادغام شده با دوره تحصیلی دو وجهی

دوره آموزشی ادغام شده با دوره تحصیلی دووجهی، یک فرم بخصوص از تحصیل درمدرسه عالی است. این فرم، تحصیل در یک مدرسۀ عالی را به دوره آموزشی در یک شرکت مرتبط می سازد. درپایان این دوره شما دوپایان نامه تحصیلی دریافت خواهید کرد: یکی از دانشکده ودیگری از شرکت. دراین نوع تحصیل به ویژه، در رشته هایی مثل: علوم اقتصادی، ماشین سازی وکامپیوترعرضه می گردد. دورۀ ادغام شده با تحصیل دووجهی سه تا پنج سال به طول می انجامد. آموزش حرفه ای اغلب به مدت دو سال تقلیل یافته است، تابدین وسیله وقت کافی برای تحصیل باقی بماند. شما برای اینکه بتوانید دراین نوع ازتحصیل پذیرفته شوید، نیازبه مجوز ورود به مدارس عالی آلمان را دارید، بدین منظورابتدا تقاضای خود را به یک شرکت ارائه دهید، شرکتی که قرار است شما رادرفازعملی همراهی کند. بدنبال آن دریک مدرسۀ عالی ثبت نام کنید که با این شرکت همکاری دارد

Quelle und weitere Informationen: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das#ausbildungsorientiertes-duales-studium

 

دوره صلاحیت ورود به شرکت

دوره صلاحیت ورود به شرکت، وعده های زیادی در جهت باز شدن درهای ورودی برای آموزش حرفه 
ای یا شغلی می دهد. دوره صلاحیت ورود به شرکت، یک دوره کار آموزی طولانی است که حداقل شش وحداکثردوازده ماه به طول می انجامد، شرکتی که این دوره کارآموزی را عرضه می کند، بایستی هدفش پذیرشکار آموز در دورۀ آموزش حرفه ای باشد. این دوره ی صلاحیت ورود به شرکت به منظورانتقال معلومات پایه در فعالیتهایی است که زیر بنای های شغل آینده خواهد بود. این زیربنا منطبق بر محتویات دوره های آموزشی موردِ تأ یید است. به شرکت کنندگان این دوره ها محتویات دروس آموزشی متعلق به اولین سال دوره کارآموزی انتقال می گردد. حقوق دوره های صلاحیت ورود به شرکت، با توافق بین شرکت کننده وشرکت یا مؤسسه تعیین می گردد. معمولاً در این زمان شرکت کنندگان به مدرسه یا هنرستان حرفه ای می روند، این برای افراد زیر هیجده سال اجباری است

:(گروههای مورد نظر(هدف

متقاضیان دوره های آموزشی کار که تا سی سپتامبر هیچ جایی برای آموزش پیدا نکرده -
کسانی که درجستجوی یک دوره آموزشی کار هستند، ولی هنوز دارای تواناییهای لازم نیستند -
کسانیکه در جستجوی یک دوره آموزشی کار هستند ولی مشکل یادگیری دارند، همچنین کسانیکه از نظر اجتماعی مورد تبعیض قرارگرفته اند -
متقاضیان بالای بیست وپنج سال و کسانیکه مدرسه عالی را گذرانده اند، فقط در صورت داشتن دلایل موجه می توانند حمایت شوند -
نوجوانانی که بایستی بصورت تمام وقت به مدرسه بروند نمی توانند حمایت شوند -

 

شروع

زودترین زمان شروع حمایت ها، 1. اکتبر است. شروع این حمایت ها قبل از موعد مقرر، فقط وقتی ممکن است، که درخواست کنندگان از متقاضیان قدیمی (فارغ التحصیلان سالهای گذشته) باشند، یا مشکل یادگیری دارند ویا از نظر اجتماعی به آنها اجحاف شده است، یا هنوز آمادگی لازم را برای شروع دورۀ آموزشی کار ندارند و جوان هستند

 

 حمایت ها ومسئولین مربوطه

درمورد انجام یک دوره صلاحیت ورود به شرکت، یک قرار داد ما بین شرکت کننده وشرکت یا مؤسسه بسته می شود. IHK (اتاق تجارت و صنعت) آن را بررسی و ثبت می کند، واین دوره را همراهی کرده ودر پایان، یک تأ یید یه یا گواهی در این مورد صادر می کند. با ارائه در خواست، شرکت ماهانه 231 یورو (خالص) به علاوه 116 یورو (برای تمام بیمه های اجتماعی) دریافت می کند. مبلغ 231 یورو را شرکت به عنوان دستمزد به نوجوانان پرداخت می کند واین مبلغ می تواند بطور دلخواه افزایش یابد. مبلغ یورو بابت بیمۀ بازنشستگی پرداخت می گردد. قانونِ حداقل دستمزد، شامل شرکت کنندگان در دورۀ صلاحیت ورود به شرکت نمی شود.

 

تحصیل

اساساً پناهندگان اجازه تحصیل در مدارس عالی آلمان را دارند، بخصوص اگر وضعیت اقامتشان تأیید یا به رسمیت شناخته شده باشد، اما همینطور با اقامت موقت یا محدود( دولدونگ). در پذیرش تحصیلی یک پناهنده دقیقاًبا متقاضی تحصیل دیگر از هرکجای دنیا برابرخواهد بود. بدین منظورفرد نیاز به یک گواهی حق ورود به مدارس عالی ومعلومات کافی در زمینۀ زبان را دارد. در مدارس عالی آلمان، اکثراً دروس به زبان آلمانی تدریس می گردد. کلاس ها ورشته های تحصیلی هم وجود دارند که به زبان انگلیسی تدریس می شوند، بخصوص در رشته های فوق لیسانس. بسته به رشتۀ تحصیلی که باید احتمالاً، علاوه بر تأیید صلاحیت، مدارک دیگری ارائه گردد مثل: گواهی یا نوشته ای در مورد انگیزۀ تحصیل در این رشته.اطلاعات مهم دیگر در حول وحوش تحصیل وشرایط وامکانات تأ مین مالی، مشاوره های عرضه شده وغیره را در صفحۀ اخواهید یافت.ینترنتی  

https://www.study-in.de/de/refugees/

Quelle: https://www.study-in.de/de/refugees/studieren/

 

کارورزی داوطلبانه

دوره کار ورزی دواطلبانه امکان خوبی است که نسبت به آن شرکت یا مؤسسه یا سازمان، وانتظارات  وفعالیتهای شغلی معین،  شناخت پیدا کرده واولین تجارب کاری را بدست آورد. کارورزان معمولاً به کسانی گفته می شود که قصد دارند توانایی ها ومهارت های را که تا به حال کسب کرده یا می کنند، به صورت عملی دریک شرکت، یا سازمان جهت آمادگی در فعالیت های شغلی آینده ویا شرکت در یک دورۀ آموزش حرفه ای یا تحصیل دریک رشته تحصیلی عمیق تر کنند. برای اینکه بتوان یک دوره کارورزی داوطلبانه را به منظور تعیین جهت وسوی شغلی آینده، ویا تغییر جهت وموقعیت شغلی موجود گذراند، نیاز به مجوز از اداره خارجی ها است. تغییر جهت شغلی شامل قانون حداقل دستمزد نمی شود ونباید سه ماه بیشتر به طول انجامد. گذراندن یک دوره کار ورزی داوطلبانه ، ابتدا بعد از سه ماه اقامت درآلمان مجاز می باشد وباید منطبق بر شرایط تعیین شدۀ قانونی، به طور مثال درارتباط با  کار وزمانهای وقفه واستراحت بین آن باشد. کارورزی به عنوان مهمان را بایستی از کارورزی در شکل معمول آن تمییز داد. در اینجا فرد تقریباً درشرکت یا سازمان بصورت مهمان حضور دارد و فقط نظاره گر است و برای آن اجازه اداره خارجی ها لازم نیست

 

تأیید صلاحیت ها ی کسب شده در خارج، در بعضی مشاغل درآلمان تعیین شده است

این مقرارت تعیین شده به این معنی است که فرد دراین شغل نمی تواند بدون مجور دولتی  وبدون تأیید صلاحیت شغلی دراین شغل مشغول کار گردد. درآلمان به جز شغلهای دیگر، شغلهایی مثل مشاغلی دربخش سلامتی(مثلاًپزشک، پرستار، مربی تربیتی ) شامل مقرارات  تعیین صلاحیت می شوند. به غیر از این بعضی مشاغل شامل قوانین ویژه ای می باشند اگر شما قصد داشته باشید بصورت مستقل دراین مشاغل کار کنید. ( مثلاً نانوا، آرایشگر). اطلاعات بیشترویا مشاوره تلفنی و
Quelle: http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Hintergrundinformationen/hintergrundinformationen-node.html;jsessionid=D173471E9A68633F07F0EA5ADBCE3D61.1_cid368


شما در کشورتان شغل یا حرفه ای را آموخته یا تحصیل کرده اید؟

تأیید این صلاحیت یا قابلیت می تواند برای یافتن کار درآلمان مهم باشد. اِپ تأیید وبه رسمیت شناختن مدارک درآلمان، اطلاعاتی را راجع به این موضوع در اختیار شما قرارداده وبه شما دریافتن جهت کمک

  ,iOS ,می کند وبه صورت دانلود برای آندروئید
.ویندوز تلفن قابل دسترس می باشد

 

مشاورۀ تخصصی مدرسۀ عالی مردمی (VHS ENNEPE- Ruhr- Süd)
مشاورۀ تخصصی مدرسۀ عالی مردمی 

شامل اطلاعاتی راجع به شرایط قانونی وامکانات عملی ومراحل تأیید وتشخیص صلاحیت است -
در آماده کردن درخواست، نزد مراکز تأیید مسئول، شخص را حمایت می کند -
شخص را در مراحل ارائه در خواست همراهی می کند -
ارزیابی وتوضیح پاسخ ها وشرایط اشتغال به کار -
کمک در جستجوی اقدامات ضروری جهت انطباق صلاحیت -
اطلاعات راجع به امکانات مالی جهت تأمین اقدامات احتمالی لازم برای تطبیق صلاحیت -
ارائه توصیه هایی جهت بهتر کردن موقعیت شغلی -
امّا این مشاورۀ، یک مشاوره حقوقی یا واگذاری کارنیست -
 

چهار چوب شرایط

مشاوره ها مجانی است -
مشاوره می تواند شامل نُه ساعت باشد که به جلسات مختلف تقسیم می گردد. دراینجا شما مسئولین ومخاطبین مربوطه را خواهید یافت -

  Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen :اطلاعات بیشتر را در صفحۀ

Quelle: https://www.vhs-en-sued.com/vhs-en/beratung/berufliche-anerkennung.html

 

اداره کار

اداره ایالتی کار یا(BA) کارهای خدماتی گسترده ای را به شهروندان، همانطور مؤسسات وانسیتوها در رابطه با بازارکار ودورۀ آموزش حرفه ای ارائه می کند. برای انجام این وظایف خدماتی، یک شبکه پوشش دهنده از ادرات کار وشعبات مختلف در دسترس می باشد.

 :وظایف واختیارات مهم اداره کار ایالتی

مشاوره شغلی -
حمایت از دوره های کارآموزی -
حمایتِ دوره های تکمیلی شغلی -
 حمایت از ادغام یا داخل کردن افراد معلول -
خدماتی جهت دریافت وایجاد کار -
خدمات جایگزین حقوق، مثل: حقوق بیکاری یا ورشکشتگی -

به غیرازاین، ادارۀ ایالتی، تحقیقاتی در زمینۀ کاروبازارکار ومشاغل را انجام داده وبازار کار را مورد بررسی قرار داده وآمارهایی را در رابطه تهیه می کند. معمولاً به عنوان صندوق خانواده، حق فرزند را پرداخت می نماید و وظایف مقرراتی در مبارزه با سؤ استفاده از این خدمات را به عهده دارد

Quelle und weitere Informationen:https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/ArbeitundBeruf/ArbeitsJobsuche/ArbeitinDeutschland/Asylbewerber/index.htm

 

اطلاعات بیشترومشاوره برای متقاضیان پناهندگی در

Fouad Oubrayme

واگذار کننده کار با وظایف مشاوره ای

Team 129

Telefon:02331 / 202 135

E-Mail:fouad.oubrayme@arbeitsagentur.de

Internet :www.arbeitsagentur.de

 

:(آدرس مراجعه کنندگان(ارباب رجوع

Agentur für Arbeit Hagen

Körnerstr. 98-100

58095 Hagen

 

:آدرس پستی

Agentur für Arbeit Hagen

58080 Hagen

(BiZ)بھترین اطلاعات در راه رسیدن بھ ھدف _ در مرکز اطلاع رسانی مشاغل

اگر شما نزد اداره کار یک وقت قبلی برای مشاوره دارید، خوب است که کارنامه کاری، مدرک شناسایی، کارنامه ها وتأیید یه ها و فرم پر شدۀ .Kompetenzfragebogen را به همراه داشته باشید