برنامه برای زنان پناهنده - RefuShe

 برنامه برای زنان پناهن - آندروید :RefuShe

 

کمک تلفنی، خشونت در برابر زنان

هر روز از سال، 24 ساعت قابل دسترس. کمک  تلفنی "خشونت در برابر زنان" اولین ارائه کننده مشاوره در سراسرفدرال است، برای زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند

اشخاص مورد خشونت قرار گرفته یا بستگان آنها،  ویا دوستانشان و همینطورکارشناسان می توانند به صورت ناشناس با شماره 0800116016 ویا بوسیله مشاورۀ آنلاین به صورت مجانی مشورت نمایند. مشاورین با صلاحیت در اختیار تماس گیرندگان بوده وبه صورت محرمانه، ودر صورت تمایل کمک ها وحمایت ها ی لازم را در محل به شما عرضه می کنند. در صورت نیاز، مترجمین به پانزده زبان در گفتگو شرکت خواهند نمود

http://www.hilfetelefon.de/aktuelles.html :منبع

 

EN مشاوره زنان

زنان را در موضوعات زیر کمک وراهنمایی می کنند EN مشاوره زنان

(شرایط بحرانی (مثل: فشارهای روانی، شرایط سخت زندگی، بحران های شخصی -
خشونت درخانه -
خشونت جنسی- 
سؤالاتی در زمینه طلاق وجدایی -
مشاوره اجتماعی/ امنیت مالی -
سؤالاتی در زمینه سرپرستی والدین وحق دیدار بچه ها -
(سؤالاتی در زمینۀ زنان همجنس گرا (بطور مثال : وقتی که آنها آن را برملا می سازند ویا تبعیض در محل کار -
حمایت وکمک در تشکیل گروهی که به خود کمک می کنند، یا همینطور استفاده از اماکن وفضاهای ما برای این منظور -

.مشاوره ای ویژه وتخصصی را ارائه می دهد EN مشاوره زنان

موضوع: خشونت در برابر زنان

که با شما با خشونت رفتار نموده یا شما را تهدید کرده وشما به کمک نیاز دارید؟ -
شما می خواهید خود یا فرزندتان را در برابر خشونتها ی بعدی محافظت کنید؟ -

یا

.پیش از زمان کوتاهی پلیس نزد شما بوده وهمسر شما را بعد ازیک رفتار خشونت آمیز با شما از خانه بیرون کرده وبازگشت اورا به منزل ممنوع کرده است -

یا

همسر شما بر شما خشونت جسمی اعمال ننموده اما به شما توهین می کند وشما را تهدید می کند، یا به طرز اغراق آمیزی حسود است ومی خواهد همه چیز را تعیین کند که با چه کسی رفت وآمد کنید وبا چه کسی نه، یا شما احساس می کنید که او می خواهد شما را کنترل کند

 یا

."برای شما مزاحمت ایجاد شده، تلفنی شما را تهدید می کنند، تعقیب یا "استو کینگ -

تماس

مشاوره تلفنی: سه شنبه ها وپنج شنبه ها ساعت 13:00-9:30 مشاوره شخصی با وقت قبلی

:آدرس

Markgrafenstraße 6
58332 Schwelm
Tel. 02336/4759091
Fax 02336/4759094
E-Mail: info@frauenberatung-en.de

Augustastraße 47
58452 Witten
Tel. 02302/52596
die Beratungsstelle ist barrierefrei

Außenstelle Hattingen:

Bahnhofstraße 31b (Hinterhof)
45525 Hattingen
02324 594005

http://www.frauenberatung-en.de :منبع

 

بانوان بارداری در مشکل » تلفن کمکی »

 0800/4040020: تماس رایگان است) بانوان بارداری در مشکل » تلفن کمکی » - شماره تلفن)

 

مرکز مشاوره پُرو فَمیلی

پُرو فَمیلی در زمینه های زیر خدمات مشاوره ای ارائه می دهد

مشاوره در مورد معاینات قبل از زایمان -
 برنامه ریزی خانواده -
خدمات پزشکی -
مشاوره برای زنان باردار -
مشاوره در زمینۀ اختلافات ودر گیری در بارداری -
مشاوره در امور جنس -
خشونت جنسی -
آموزش در امور جنسی -
حقوق اجتماعی وخانواده -
جلوگیری -
یائسگی -

:تماس

Beratungsstelle Schwelm 
Wilhelmstr. 45
58332 Schwelm

02336/443640 :تلفن
02336/4436420 :فاکس

en-suedkreis@profamilia.de :ایمیل

دوشنبه تا جمعه ساعت: 12:00-8:00 و دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر ساعت : 18:00-00 :15

ساعات تماس تلفنی برای نوجوانان: 15:00-00 :14

http://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/nordrhein-westfalen/schwelm.html :منبع

 

(مرکز مشاوره کاریتاس (دورۀ بارداری

مرکز مشاوره بارداری کاریتاس در زمینه های زیر کمک می کند

اطلاعات، مشاوره وهمراهی پیش، یا در هنگام، یا بعد از بارداری وزایمان تا سه سالگی بچه یا تا هنگامی که بچه سه ساله شود -
مشاوره در اختلافات، بدون صدورگواهی مشاوره بر اساس موردِ مربوطه وهماهنگی وارتباط شبکه ای در امور مربوطه -
کمک وهمراهی در پیشبرد حقوق تعیین شده -
کمک به موقع -
مشاوره وهمراهی در زمینه حقوق اجتماعی -
همراهی بعد از یک سقط جنین یا قطع بارداری -
کمک ومشاوره در زمینه بررسی امکانات موجود وبرنامه ریزی زندگی ودر ادامه آینده یا چشم انداز شغلی -

:تماس

Melanie Becker-Ostendorf
Sabine Niespor

Caritas Hattingen
Bahnhofstr. 23
45525 Hattingen
Tel.: 02324/23813 :آدرس
Fax: 02324/21051 :تلفن
beratung@caritas-hattingen.de :ایمیل

مرکز اشپروک حوفل
:اولین و سومین پنج شنبه هر ماه از ساعت
Von-Galen-Str. 7
45549 Sprockhövel
02324/77474 :تلفن

Angelika Beck

Caritas Schwelm
August-Bendler-Str. 14
58332 Schwelm
02336/82043 :تلفن
Fax: 02336/15252 :فاکس
info@caritas-schwelm.de :ایمیل

http://www.caritas-schwelm.de/index.php?id=109 :منبع