ORIENTIMI FILLESTAR PËR PROCEDURËN E AZILIT

Informacione  rëndësishme për zbatimin e një procedure azili  Gjermani  

BAMF - Informationsblatt des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge (Oktober 2015) (BAMF - Dokument Informative e Ministrisë Federale për Migracionin dhe Refugjatët (Tetor 2015))

BAMF - Das deutsche Asylverfahren ausführlich erklärt (August 2016) (BAMF - Shpjegim i hollësishëm i procedurës  së azilit në gjermane (gusht 2016))

Informationsverbund Asyl und Migration - Die Anhörung im Asylverfahren (3. Auflage 2015) (Rrjeti Informativ mbi Azilin dhe Migracionin - gjimi mbi Procedurat e Azilit (botimi i tretë 2015))

Informationsfilm (Film Informativ)

Begleitbroschüre zum Informationsfilm (Jun 2017) (Broshurë shoqëruese për filmin  informativ (qershor 2017))

Infoblatt Anhörung (Juli 2016) ( Fletë informacioni për dëgjimin (korrik 2016)

App "Ankommen" Android - App "Arritja"

App "Ankommen" IOS - App "Arritja"