Puna

Arbeiten in Deutschland – erste wichtige Informationen zu Rechten und Pflichten von ArbeitnehmerInnen - (Të punosh në Gjermani - Informacioni i parë i rëndësishëm mbi të drejtat dhe detyrimet e punonjësve)

DGB_Arbeiten in Deutschland - wichtige Begriffe und Rechte_Feb 2016 - (DGB_Të punosh në Gjermani - Kushte dhe të drejta të rëndësishëme_Shkurt 21016)

Linkliste Jobbörsen - Arbeit suchen und finden[nbsp](Lista e Linkeve për Jobbörsen - Të kërkoni dhe gjeni punë)

Të punosh me leje qëndrimi

Azilkërkuesit e njohur (leja e qëndrimit), të cilët kanë marrë një vendim pozitiv nga Zyra Federale, në parim mund të punojnë pa kufizime.

Një përjashtim janë Abschiebungsverbote (ndalimet për dëbim): Nëse ekziston një Abschiebungsverbote, autoritetet e emigracionit japin lejen e punës më vete.

Puna me Aufenthaltsgestattung(leje qëndrimi e pershtatur nga zyra migracionit) ose Duldungsstatus (status i tolerancës)

Personave me Aufenthaltsgestattung dhe personave me Duldungsstatus mund t'i jepet leja për të punuar pas tre muajsh. Periudha tre-mujore fillon në ditën e njoftimit të aplikimit për azil dhe lëshimit të Aufenthaltsgestattung

Ju duhet të merrni një leje për të punuar në zyrën tuaj të emigracionit. Miratimi është gjithmonë në diskrecionin e autoritetit kompetent për të huajt. Përveç kësaj, kërkohet miratimi i agjencisë lokale të punësimit. Si rregull, Zyra e Imigracionit kërkon miratimin e Agjencisë së Punësimit, për të cilën punëkërkuesi nuk duhet të kërkojë miratimin vetë. Pas një qëndrimi katërvjeçar në Gjermani, miratimi i Agjencisë së Punësimit nuk është më i nevojshëm.

Miratimi i Agjencisë së Punësimit për të filluar punën bazohet në dy kritere: Testin e tregut të punës dhe Kontrolli i prioritetit. Testi i tregut të punës i referohet kushtet e punës së një vendi konkret dhe kontrollon të dyja dhe të ardhurat dhe orarin e punës. Kjo siguron kushtet e barabarta të tregut të punës për personat me Aufenthaltsgestattung ose Duldungsstatus, ashtu siç bën për personat me leje pune të pakufizuar. Kontrolli i prioritetit do të sqaronte çështjen nëse vendë i punës mund të plotësohet edhe nga punëkërkuesit të cilët nuk janë të kufizuar në qasjen e tregut të punës. Pas një qëndrimi 15-mujor në Gjermani, Kontrolli i prioritetit do të anulohet.

Periudha e punes përkatësisht   punësimi si punonjës i përkohëshëm është i mundur vetëm për personat e lartpërmendur pas një qëndrimi katër vjeçar në Gjermani..

Të ardhurat llogariten në drejtim të përfitimeve, të cilat llogariten sipas Ligjeve për Përfitimet e Azilkërkuesit. Informacione të mëtejshme mund të merren nga Zyra lokale e Mirëqenies Sociale.

Personat me Aufenthaltsgestattung dhe personat me Duldungsstatus mund të aplikojnë në agjencinë lokale të punësimit për të kërkuar punësim.

Personat me Duldungsstatus që bëjnë një deklaratë të rreme apo të papërshtatshme për identitetin ose shtetësinë e tyre, ju mohohet në parim e drejta për të punuar.

Burimi: http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html

Arsimi Profesional

Arsimi i dyfishtë profesional

Në Gjermani ekziston një mënyrë e veçantë për të mësuar profesionin: Arsimi i dyfishtë profesional. Ju mësoni teorinë në një shkollë profesionale dhe praktikën në një kompani.

Arsimi i dyfishtë në Gjermani përbëhet nga më shumë punë praktike. Zakonisht kjo zgjat nga dy deri në tre vjet e gjysëm dhe ka dy faza: çdo javë ju jeni një ose dy ditë në një shkollë profesionale. Atje, mësuesit ju mësojnë njohuri teorike. Në ditët e tjera ju do të jeni në një kompani dhe do të aplikoni këto njohuri në praktikë, për shembull duke punuar në një makineri. Do të shihni gjithashtu se si funksionon kompania, çfarë bën, dhe nëse ju mendoni që mund të punoni më vonë aty.

Në Gjermani, ju merrni një rrogë çdo muaj gjatë programit të arsimit të dyfishtë nga kompania për të cilën punoni.

Burimi dhe informacione të mëtejshme: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das

Arsimi Profesional

Ndryshe nga arsimi i dyfishtë, në këtë lloj trajnimi ju kaloni më pak kohë në kompani. Ju mësoni teori dhe praktikë në shkolla të posaçme profesionale ose në shkolla profesionale. Kjo do të plotësohet nga qëndrimet më të gjata në kompani apo institucione sociale, ku mund të zbatoni njohuritë e shkollës. Kjo formë e arsimit është për shembull: në fushën e infermierisë, por edhe në fushën krijuese, tregtare ose teknike.

Zakonisht, arsimi profesional zgjat një deri në tre vjet. Ofrohet në shkollat shtetërore dhe private, në shkollat private shpesh paguhet tarifë shkollore. Ndryshe nga arsimi i dyfishtë, nuk do të merrni ndonjë pagesë fikse gjatë shkollimit tuaj. Përjashtim është sektori i shëndetësisë ku nxënësit punojnë në spitale ose shtëpi pleqsh gjatë periudhave të gjata të praktikës. Atje ata marrin një shpërblim gjatë gjithë trajnimit.

Burimi dhe informacione të mëtejshme: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das#schulische-ausbildung

Arsimimi profesional i integruar me Studim

Arsimim profesional i integruar me studim është një formë e veçantë e studimit universitar. Ajo kombinon studimet në një universitet ose akademi profesionale me trajnime në një kompani. Në fund të studimeve ju do të keni dy gradë: një nga universiteti dhe një nga kompania. Kjo forme arsimimi ofrohet sidomos në fushën tregtare apo teknike, për shembull: në ekonomi, inxhinieri mekanike ose shkenca kompjuterike.

Arsimimi profesional i integruar me studim zgjat zakonisht tre deri në pesë vjet. Arsimi profesional shpesh shkurtohet deri në dy vjet, kështu që mbetet kohë e mjaftueshme për studim. Për t'u pranuar në këtë formë studimi, ju keni nevojë për pranim në universitetet gjermane. Për ta bërë këtë, ju së pari aplikoni në një kompani që ju mëson gjatë fazave praktike. Pastaj ju regjistroheni në universitetin me të cilin bashkëpunon kompania.

Burimi dhe informacione të mëtejshme: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das#ausbildungsorientiertes-duales-studium

Kualifikimi fillestar profesional (EQ)

Kualifikimi fillestar (EQ) është një hapës premtues për arsimim ose punësim.

Kualifikimi fillestar profesional (EQ) është një praktikë afatgjatë që zgjat të paktën 6 deri në 12 muaj. Kompania që ofron praktikën duhet të kerkoj për një transferim në arsimim.

EQ është për të mësuar bazat për punën e mëvonshme. Këto baza ju orientojn në përmbajtjen e njohurive të profesionit. Pjesëmarrësit e EQ-së do të mësojnë për përmbajtjen e vitit të parë të arsimit profesional.

Shpërblimi i EQ është dakorduar midis kompanisë dhe pjesëmarrësit. Në përgjithësi, shkolla profesionale është e detyrueshme të ndiqet nga personat nën moshën 18 vjeç.

Grupet e synuara:

 • Aplikantët  të cilët nuk kanë gjetur një vend arsimimi profesional pas 30 shtatorit
 • Kërkuesit e arsimit profesional të cilët akoma nuk kanë të gjitha kualifikimet e arsimit
 • Persona që mësojnë me vështirësi dhe njerëz me disavantazh shoqëror që kërkojnë arsim
 • Aplikantët mbi moshën 25 vjeçare dhe ata me kualifikime të larta (hyrje universitare) mund të mbështeten vetëm në raste të jashtëzakonshme të justifikuara
 • Adoleshentët me arsim të detyrueshëm nuk mund të promovohen

Fillon:

Financimi i hershëm fillon që nga 1 tetori.

Fillimi i hershëm është i mundshëm nëse kandidatët janë "aplikantë të vjetër" (nga vitet e mëparshme të shkollës), janë të paaftë në mësim, ose janë të pafavorizuara në shoqëri ose nuk janë ende plotësisht të pjekur dhe të rinj.

Promovimi dhe Përgjegjësia:

Për zbatimin e EQ,  është lidhur një kontratë mes të kompanisë dhe pjesëmarrësit. IHK, kontrollon dhe regjistron këtë. Ajo miraton EQ dhe lëshon një certifikatë pas përfundimit të saj.

Pas aplikimit, kompania merr një subvenicion mujor prej 231 € (neto) plus 116 € (për kontributin e përgjithshëm të sigurimeve shoqërore) nga Agjencia e Punësimit.

Kompania i paguan 231 euro si kompensim personit të ri – e cila mund të rritet sipas dëshirës. 231 euro shkojnë në sigurimin pensional. Paga minimale ligjore nuk zbatohet për pjesëmarrësit në kualifikimet hyrëse.

Studimi

Në parim, refugjatët mund të studiojnë në një universitet gjerman, sidomos nëse njihe statusi i tyre, por edhe me një Aufenthaltsgestattung ose një Duldung. Pas pranimit dhe përfundimit të studimit, refugjatët vendosen në të njëjtën mënyrë si aplikantët e tjerë ndërkombëtarë

Ju keni nevojë për një kualifikim të pranimit në universitet dhe duhet të keni aftësi të mjaftueshme gjuhësore. Gjuha e mësimdhënies në universitetet gjermane është kryesisht gjuha gjermane. Ka edhe kurse dhe programe studimi në gjuhën angleze, veçanërisht programet master. Në varësi të programit mund të merren kualifikime shtesë ose mund të dorëzohen dokumente shtesë, siç është letra e motivimit.

Informacione të tjera të rëndësishme rreth studimit, kërkesave të saj, opsioneve të financimit, ofrimit të këshillave etj mund të gjeni këtu:: https://www.study-in.de/de/refugees/ oder www.refugee-students-service.nrw.de

Burimi: https://www.study-in.de/de/refugees/studieren/

Praktik vullnetare

Një praktikë vullnetare është një mundësi e mirë për të fituar njohuri në një kompani / organizat dhe për t'u njohur me kërkesat dhe aktivitetet e profesioneve të veçanta dhe për të fituar përvojë e parë profesionale. Si rregull, të trajnuarit janë persona që dëshirojnë të thellojnë kompetencat e tyre në një praktik në një kompani / organizatë, për përgatitjen e tyre të ardhshëm për një aktivitet profesional, arsimim dhe studim.

Për të përfunduar një praktikë vullnetare për orientim ose riorientim profesional, duhet të merret një leje nga Zyra e Emigracionit. Praktika e orientimit të profesionit nuk i nënshtrohet pagës minimale dhe mund të zgjasë maksimumi 3 muaj.

Një praktikë vullnetare në Gjermani mund të përfundojë vetëm pas leje 3-mujore. Ajo duhet të jetë në përputhje me dispozitat ligjore që kanë të bëjnë, për shembull, me kohën e punës dhe pushimit.

Të dallosh një mikpritje nga praktika është e thjesht. Këtu ju jeni pothuajse një mysafir në një kompani / organizatë dhe vetëm shikoni. Për mikpritjen nuk është e nevojshme leja e zyrës së imigracionit.

Njohja e kualifikimeve profesionale të fituara jashtë vendit

Disa profesione në Gjermani janë "të rregulluara". Rregulluar nënkupton që profesioni nuk mund të ushtrohet pa një procedurë të pranimit të shtetit dhe pa njohjen e kualifikimeve të tyre profesionale. Në Gjermani, midis të tjerash, rregullohen profesionet në sektorin e shëndetësisë dhe arsimit (për shembull, mjeku, infermierja ose edukatori *). Përveç kësaj, në disa profesione zbatohen rregulla të veçanta nëse dëshironi të punoni vetë (për shembull, si një bukëpjekës ose një floktar *).

Informacione të mëtejshme, këshilla telefonike dhe burime: http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Hintergrundinformationen/hintergrundinformationen-node.html;jsessionid=D173471E9A68633F07F0EA5ADBCE3D61.1_cid368

Keni mësuar ose studiuar ju një profesion në vendin tuaj të origjinës?Njohja e këtij kualifikimi mund të jetë e rëndësishme për të gjetur punë në Gjermani. Aplikacioni i "Njohja në Gjermani" informon për këtë temë dhe jep orientim. Është në dispozicion  Android, iOS dhe Windows-Phone

Këshilla për njohjen e kualifikimeve profesionale në VHS Ennepe-Ruhr Süd

Këshilla të specializuara në VHS Ennepe-Ruhr-Süd

 • informon mbi kuadrin ligjor dhe  procedurën e  njohjes
 • ndihmon në përgatitjen e aplikacionit tek zyra kompetente e njohjes
 • shoqëron aplikantët për procedurën
 • vlerëson dhe shpjegon vendimet dhe kërkesat për ushtrimin e profesionit
 • ndihmon në kërkimin e nevojshme  të trajnimit të duhur për rikualifikim
 • informon për mundësitë e financimit për trajnimet e mundshme të kualifikimit
 • këshillon në përmirësimin e situatës së punës
 • nuk është për  këshilla ligjore ose ndërmjetës pune.

Kushtet e përgjithshme:

 • Këshillimi është falas.
 • Konsultimi mund të zgjasë max 9 orë të  cilat janë  të  shpërndara sipas takimeve.

Këtu do të gjeni personat e kontaktit dhe partnerët - Ansprechpartnerinnen und -partner.

Quelle: https://www.vhs-en-sued.com/vhs-en/beratung/berufliche-anerkennung.html

Më shumë informacion mund të gjenden edhe në:  Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen.

Agjencia e Punësimit

Agjencia Federale e Punësimit (BA) kryen detyra gjithëpërfshirëse të shërbimit për publikun dhe për kompanitë dhe institucionet për tregun e punësimit dhe trajnimit. Një rrjet mbarëkombëtar i agjencive dhe degëve të punësimit është i disponueshëm në mbarë vendin për përmbushjen e këtyre detyrave të shërbimit.

Detyrat kryesore të Agjencisë Federale të Punësimit janë:

 • Ndërmjetësim për arsimim profesional dhe punësim
 • Këshillim për profesionin
 • Këshillim për punëdhënësin
 • Promovimi i trajnimit profesional
 • Promovimi i zhvillimit profesional
 • Promovimi i integrimit profesional të personave me aftësi të kufizuara
 • Shërbimet për ruajtjen dhe krijimin e vendeve të punës dhe
 • Përfitimet e shpërblimit, siç janë përfitimet e papunësisë ose përfitimet e falimentimit.

Përveç kësajAgjencia Federale e Punësimit merr përsipër tregun e punës dhe hulumtimin profesionalvëzhgimin dhe raportimin e tregut  punës dhe mban statistika  punësimitPër  tepërajo paguan si një  fond familjar përfitime për fëmijët . Gjithashtu i ështe caktuar si detyrë luftimi kundër abuzimeve me pëfitimet

Burime dhe informacione të mëtejshme: https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/ArbeitundBeruf/ArbeitsJobsuche/ArbeitinDeutschland/Asylbewerber/index.htm

Këshillim për azilkërkuesit   Ennepe-Ruhr-Kreis 

Fouad Oubrayme
Ndërmjetës pune me detyrë konsultimi Team 129
Telefon: 02331 / 202 135
E-Mail: Fouad.Oubrayme@arbeitsagentur.de
E-Mail allgemein: hagen.migration@arbeitsagentur.de
Internet: www.arbeitsagentur.de

Adresa e vizitorit:
Agentur für Arbeit Hagen
Körnerstr. 98-100
58095 Hagen

Adresa e përgjithshme:
Agentur für Arbeit Hagen
58080 Hagen

 Kur  bëni një takim konsultimi me Agjencinë e Punësimitështë mirë  sillni një CV, letërnjoftimin tuajcertifikatat / certifikatat dhe pyetësorin e plotësuar  kompetencës - Kompetenzfragebogen